PHÒNG KHÁM TÍN ĐỨC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH SƠN

Cơ sở 1
Địa chỉ :  39-41 TRẦN QUÝ CÁP, KHÁNH HÒA
    NHA TRANG, VIỆT NAM
Điện thoại : +84.58 3813777, +84 58 3824414
Fax: :  +84 58 3824414
Email : medictinduc@vnn.vn;drvinhson@vnn.vn
Website : www.medictinduc.vn

Cơ sở 2
Địa chỉ :  69 TRẦN QUÝ CÁP, KHÁNH HÒA
    NHA TRANG, VIỆT NAM
Điện thoại : +84.58 3813774, 3813778
Fax: : +84 58 3817551
Email : medictinduc@vnn.vn;drvinhson@vnn.vn
Website : www.medictinduc.vn