PHÒNG KHÁM TÍN ĐỨC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH SƠN

Địa chỉ :  69 TRẦN QUÝ CÁP, KHÁNH HÒA
    NHA TRANG, VIỆT NAM
Điện thoại : +84.58 3813774, 3813778
Fax: : +84 58 3817551
Email : billing@medictinduc.vn;drvinhson@medictinduc.vn
Website : www.medictinduc.vn

Sơ đồ đường đi: