Khám sức khỏe định kỳ

     Tổng hợp kết quả và phân loại sức khỏe theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT v/v Hướng dẫn khám sức khỏe và Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, phòng khám Đa khoa Tín Đức cung cấp gói dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho các công ty, xí nghiệp, văn phòng, trường học.

     Trong vòng 10 ngày sau khi thực hiện xong cho tất cả nhân viên, Phòng Khám gửi BẢNG BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA TỪNG NHÂN VIÊN (có niêm phong hồ sơ sức khỏe) VÀ TOÀN CÔNG TY cho phòng nhân sự.